งานประชุมวิชาการ
ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์
Conference in Number Theory and Applications (CNA)
13-14 มิถุนายน 2567
กำหนดการ
13 มิถุนายน 2567
08.00 - 09.00
ลงทะเบียน
09.00 - 09.30
พิธีเปิด
โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
09.30 - 10.30
บรรยายพิเศษ Keynote Speaker
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เลาหโกศล
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.30 - 10.45
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15
นำเสนอผลงานวิจัย
บรรยาย เรื่องละ 30 นาที
12.15 - 13.30
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30
นำเสนอผลงานวิจัย
บรรยาย เรื่องละ 30 นาที
14.30 - 14.45
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.15
นำเสนอผลงานวิจัย
บรรยาย เรื่องละ 30 นาที
14 มิถุนายน 2567
09.30 - 10.30
บรรยายพิเศษ Invited Speaker
Professor Bruce Reznick
Department of Mathematics, University of Illinois Urbana-Champaign
10.30 - 10.45
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15
นำเสนอผลงานวิจัย
บรรยาย เรื่องละ 30 นาที
12.15 - 13.30
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30
เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย
14.30 - 15.00
พิธีปิด