งานประชุมวิชาการ
ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์
Conference in Number Theory and Applications (CNA)
13-14 มิถุนายน 2567
กำหนดการ
13 มิถุนายน 2567
08.00 - 09.00
ลงทะเบียน
09.00 - 09.30
พิธีเปิด
โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
09.30 - 10.30
บรรยายพิเศษ Keynote Speaker
"Some of My Mathematical Family Works"
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เลาหโกศล
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.30 - 10.45
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15
นำเสนอผลงานวิจัย
บรรยาย เรื่องละ 30 นาที
10.45 - 11.15
The kth Power Mapping and Equational Graphs over Finite Fields
ศ.ดร.ยศนันต์ มีมาก
11.15 - 11.45
Counting Formulas for Exponentially Odd and Exponentially Even Integers
ดร.ผุสดี อย่างกลั่น
11.45 - 12.15
Counting the Number of Representations of an Integer by Certain Binary Quadratic Forms
ดร.นิธิ รุ่งธนาภิรมย์
12.15 - 13.30
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30
นำเสนอผลงานวิจัย
บรรยาย เรื่องละ 30 นาที
13.30 - 14.00
Square-Full Values of Quadratic Polynomials
นายวัชรเกียรติ ว่องเจริญพร
14.00 - 14.30
More on the Quadratic Exponential Diophantine Equation (p^k-1)^x+(p^k)^y=z^2
นายเสรี วนานิยกุล
14.30 - 14.45
พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.15
นำเสนอผลงานวิจัย
บรรยาย เรื่องละ 30 นาที
14.45 - 15.15
Unitary Analogues of a Generalized Number-Theoretic Sum
นายไตรวัชร อินทรวงศ์
15.15 - 15.45
On the Exponential Diophantine Equation of the Form 2+(M^2-2)^X=Y^2
นางสาวพิชญาวี แสงจันทร์
15.45 - 16.15
The Graph of the Quadratic Map x^2-2 over Finite Fields
นางสาวปรัชญาพร เดิมหลิ่ม
14 มิถุนายน 2567
09.30 - 10.30
บรรยายพิเศษ Invited Speaker
"Introduction to Mathematical Research in Number Theory"
Professor Bruce Reznick
Department of Mathematics, University of Illinois Urbana-Champaign
10.30 - 10.45
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.45
นำเสนอผลงานวิจัย
บรรยาย เรื่องละ 30 นาที
10.45 - 11.15
Piatetski-Shapiro sequences
รศ.ดร.ธีรภัทร ศรีจันทร์
11.15 - 11.45
The Diophantine Equation on Bipolar
นายวิชญะ วิทยาเศรษฐกุล
11.45 - 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30
เสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย
14.30 - 15.00
พิธีปิด