งานประชุมวิชาการ
ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์
Conference in Number Theory and Applications (CNA)
13-14 มิถุนายน 2567
การลงทะเบียน
1
ดาวน์โหลดไฟล์
Abstract Template
2
ลงทะเบียน
ลงทะเบียนและส่งผลงาน
3
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
แจ้งผลการพิจารณาผลงาน
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
ค่าลงทะเบียน
ภายใน 30 มีนาคม 2567
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

1,000 บาท

อาจารย์และบุคคลทั่วไป

1,500 บาท

ภายใน 7 มิถุนายน 2567
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

1,500 บาท

อาจารย์และบุคคลทั่วไป

2,000 บาท

  • อัตราค่าลงทะเบียนข้างต้นครอบคลุมถึง ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าอาหารว่าง 3 มื้อ และอาหารกลางวัน 2 มื้อ
  • รับใบเสร็จในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 (ช่วงพักรับประทานอาหารว่าง) ณ จุดบริการฝ่ายการเงิน
  • ในกรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่มีการคืนค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ 
รายละเอียดการชำระเงิน
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 565-492338-3
  • ชื่อบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ (บริการวิชาการ)
  • และส่งหลักฐานผ่านระบบลงทะเบียน