งานประชุมวิชาการ
ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์
Conference in Number Theory and Applications (CNA)
13-14 มิถุนายน 2567
ติดต่อ
เลขานุการงานประชุม

ธนภัทร สุระกุล

อีเมล

cna2024.sci.psu@gmail.com

โทรศัพท์

074 28 8079