งานประชุมวิชาการ
ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์
Conference in Number Theory and Applications (CNA)
13-14 มิถุนายน 2567
Speakers
ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เลาหโกศล
Keynote Speaker
Keynote Speaker
Invited Speaker
Professor Bruce Reznick
Invited Speaker
วันสำคัญ
2566
2567
2 ต.ค.
30 มี.ค.
20 เม.ย.
30 เม.ย.
7 มิ.ย.
13-14 มิ.ย.
ลงทะเบียน Early Bird
เปิดรับบทความวิจัย
ประกาศผลพิจารณาบทความวิจัย
เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
วันสำคัญ
ลงทะเบียน Early Bird

2 ตุลาคม 2566 - 30 มีนาคม 2567

เปิดรับบทความวิจัย

2 ตุลาคม 2566 - 20 เมษายน 2567

ประกาศผลพิจารณาบทความวิจัย

2 ตุลาคม 2566 - 30 เมษายน 2567

เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

2 ตุลาคม 2566 - 7 มิถุนายน 2567

วันจัดงานประชุม

13-14 มิถุนายน 2567

ค่าลงทะเบียน
ภายใน 30 มีนาคม 2567
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

1,000 บาท

อาจารย์และบุคคลทั่วไป

1,500 บาท

ภายใน 7 มิถุนายน 2567
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

1,500 บาท

อาจารย์และบุคคลทั่วไป

2,000 บาท